Phòng Tổng hợp – Hành chính là đơn vị hành chính thuộc Trường, có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về xây dựng chiến lược phát triển và kế hoạch hoạt động của Nhà trường; Tổ chức thực hiện công tác tổng hợp, hành chính, an ninh trật tự, thi đua khen thưởng, y tế trường học, cảnh quan môi trường và quản lý một số hoạt động dịch vụ của Nhà trường.