Phòng Tổng hợp - Hành chính là đơn vị hành chính thuộc Trường, có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tổng hợp, công tác hành chính, công tác an ninh trật tự, công tác thi đua khen thưởng, công tác y tế trường học và công tác dịch vụ trong Nhà trường.